Napisz test

Poznaj skalę poziomów biegłości językowej Rady Europy do opisywania poziomów lekcji. Wyróżnia ona sześć poziomów:

Poziom A1

 • Rozumiesz i potrafisz stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
 • Potrafisz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.
 • Potrafisz przedstawić siebie i innych.
 • Potrafisz prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom A2

 • Rozumiesz wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • Potrafisz porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
 • Potrafisz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom B1

 • Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafisz radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
 • Potrafisz opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom B2

 • Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Potrafisz– w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom C1

 • Rozumiesz szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • Potrafisz wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania.
 • Swobodnie posługujesz się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
 • Potrafisz formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.

Poziom C2

 • Z łatwością zrozumiesz praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz.
 • Potrafisz streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
 • Potrafisz wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.